Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning

Hos Pälsklingsjouren Shop och Adapter Media Group AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd i enlighet med GDPR. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information när du besöker www.shop.palsklingsjouren.se. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, vilken information vi samlar om dig när du besöker vår hemsida och att känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor

1. Introduktion till Pälsklinsjouren Shop Integritetspolicy

1.1 Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

1.2 Personuppgiftsansvarig

Adapter Media Group AB, org.nr 559381-7603, med adress Lillbovägen 59, 941 66 Piteå, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

2. Vad använder Pälsklingsjouren Shop dina personuppgifter till?

Vi vill ge dig personligt anpassade rekommendationer och erbjudanden för att kunna möta dina behov. Nedan kan du läsa om vad Pälsklingsjouren Shop använder dina personuppgifter till och varför.

2.1. För att du ska kunna följa och hantera dina köp

När du nyttjar våra tjänster eller handlar på shop.palsklingsjouren.se kan du skapa ett kundkonto. I inloggat läge finner du Mitt Konto där du har möjligheten att;

Se historik av dina köp och rekommendationer.
Ändra dina personuppgifter och inställningar.
Funktioner för att bli borttagen eller få ut den information som vi lagrar om dig.

2.2. För att kunna hantera beställningar

Vilket inkluderar:

Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
Identifikation och ålderskontroll.
Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar). Adresskontroll mot SPAR.
Hantering av reklamationer- och garantiärenden.
Vi behandlar följande uppgifter:

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto)
Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.

2.3. För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex:

  • Bokföringslagen och penningtvättslagen.
  • ICO – Information Commissioner’s Office i Storbritannien.
  • FCA – Financial Conduct Authority, Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet.
  • HMRC – den brittiska skatte- och tullmyndigheten.

eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Vi behandlar för detta ändamål;

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Betalningshistorik
Betalningsinformation
Din korrespondens
Uppgift om köp-tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto)
Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.

2.4. För att kunna hantera supportärenden

Vilket inkluderar:

Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
Identifiering och frågor rörande användarkonto.
Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).
Frågor och rådgivning om och inför köp, frågor om produkter, returhantering, ändring av beställning och liknande ärenden.
Vi behandlar följande uppgifter;

Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Din korrespondens
Uppgift om köp (tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål)
Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto)
Laglig grund: Berättigat intresse, samt uttryckligt medgivande i de fall vi behandlar känslig data. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.

2.5. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort samt erbjuda dig en personlig och relevant upplevelse i vårt utbud av tjänster och produkter.

Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (till exempel ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
Anpassning av marknadsföringstjänster såsom Google Sök, Facebook, Instagram, TikTok och Pinterest för att bli mer relevanta i vår kommunikation (till exempel exkludera existerande kunder från Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest eller Google marknadsföring).
Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (till exempel genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (till exempel genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).
Framtagande av underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av lager.
Ge våra kunder möjligheten att påverka och recensera vårt sortiment.
Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (till exempel köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (så kallat kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar ‘Mitt konto’ på rainbowstore.se. Analysen används också för att vi ska kunna ge dig automatiskt anpassad information i form av bl.a. artiklar, erbjudanden och annonser på vår hemsida som är relevanta för dig baserat på resultatet av vår analys av dina intressen och ditt användarbeteende (s.k. profilering).

Vi behandlar därför:

Namn
Ålder
Kön
E-postadress
Bostadsort
Betalningsinformation
Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Information du lämnat via hudtest
Kundnöjdhetsundersökning och enkäter
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
Information om dina surfvanor och hur du har interagerat med oss, inklusive bl.a. din geografiska plats, vilka externa sidor du tidigare har besökt, vilka sidor du besöker hos oss, hur du i övrigt har använt tjänsten, inloggningsmetod, svarstider, nedladdningsfel, dina intressen hur du når och lämnar tjänsten etc.
Information om hur du använder våra hemsidor via “cookies”. Du kan läsa mer om vad cookies är och hur vi använder dem här.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Avtal, om det gäller data du lämnat via hudtestet samt uttryckligt medgivande i de fall det rör sig om känsliga personuppgifter.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

2.6. För att kunna förhindra och eller förebygga och utreda brott mot företaget och kunder

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor. Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

För detta ändamål behandlar vi:

Personnummer
Köp- och användargenererade data (till exempel klick- och besökshistorik)
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
Uppgifter om hur våra digitala tjänster används
Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

2.7. För rekrytering och personaladministration

Behandling av jobbansökan och eventuell nyanställning. Avslutande av anställning. Administration av eventuella rehabiliterings- och diskrimineringsärenden.

CV
Namn
Telefonnummer
Mailadress
Fysisk adress
Bild som kandidaten själv lagt upp (frivilligt)
Personnummer
Personligt brev där det kan förekomma sjukdomshistorik el dylikt
Mailväxling mellan HR och kandidaten
Anteckningar från HR avseende intervjuer
Testresultat från arbetsprov kopplat till tjänsten
Kontaktuppgifter till referenser
Laglig grund: Berättigat intresse av att fullfölja eller avsluta rekryteringsprocesser samt i förekommande fall behålla information som säkerhet vid diskrimineringsärenden eller liknande. Uttryckligt medgivande i de fall känslig information kan förekomma.

Lagringsperiod: 60 månader från insamlande eller rekryteringsprocessens avslutande.

2.8. För att följa upp referenser vid rekrytering

Om någon under rekryteringsprocessen lämnat kontaktuppgifter till referenser så sparar vi endast namn, telefonnummer och e-postadress till dessa. Vi behåller uppgifterna till dess rekryteringsprocessen är avslutad.

2.9. För opt-in hantering

Om du väljer att delta under registreringsprocessen för shop.palsklingsjouren.se eller vid andra tillfällen då du kan ange personlig information, kan informationen du tillhandahåller användas för att skapa och leverera direktmarknadsföring till dig.

Direktmarknadsföring inkluderar alla typer av marknadsföring, såsom vår vanliga e-postlista, SMS och postutskick, som kan bestå av kampanjer, specialrabatter, nya produktlanseringar, kommande uppdateringar, hudvårdsråd, produktrekommendationer och annan relevant information (“Opt-In Communications”).

3. Vilka källor samlar Pälsklingsjouren Shop in dina personuppgifter från?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

När du väljer att logga in via ditt Facebook-konto så kommer Facebook att dela mailadress, namn och bild med oss. Bilden kommer dock inte att sparas. Observera att om du loggar in via ditt Facebook-konto och inte har ett konto hos oss tidigare så skapas ett konto automatiskt och då sparar vi den mailadress du har kopplad till ditt Facebook-konto. Du kan läsa mer om Facebooks integritetspolicy här.

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter??

4.1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Producenter, leverantörer, transporter (producent, logistikföretag och speditörer)
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
3) Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket, HMRC eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Andra tjänsteleverantörer
Andra företag och individer kan komma att utföra funktioner i enlighet med vår integritetspolicy åt oss. Exempel inkluderar kundsupportspecialister, webbhotellföretag, dataanalysföretag och e-postleverantörer. Sådana tredje parter kan få tillgång till den personliga information som behövs för att utföra deras funktioner men får ej användas för något annat ändamål.

Företagsöverlåtelser
När vi fortsätter att utveckla vår verksamhet kan vi komma att sälja vissa av våra tillgångar. I sådana transaktioner är användarinformation, inklusive personlig information, generellt en av de överförda affärstillgångarna. Genom att ange din personliga information på shop.palsklingsjouren.se så samtycker du till att dina uppgifter kan överföras till sådana parter under dessa omständigheter.

Klarnas behandling av personuppgifter

Vid köp hos oss används Klarnas kassa som standard, Klarna behandlar därför dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations-och kreditkontroll. För mer detaljerad information om Klarnas behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med behandlingen se: Klarnas dataskyddspolicy

4.2. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan samtycke

Vi kommer aldrig att dela dina personliga uppgifter med någon tredje part så att de kan marknadsföra sina produkter eller tjänster till dig utan ditt samtycke.

4.3. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

4.4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

5. Dina rättigheter och medgivande

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av registeruppgiftermed angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Tänk på att du som har en kundprofil på shop.palsklingsjouren.se kan ändra vissa uppgifter direkt via Mitt Konto.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett oss. Till exempel medgivande att skicka nyhetsbrev.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direkt marknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mitt Konto).
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. Du kan ändra detta genom att ändra inställningarna på Mitt Konto, avregistreringslänk i marknadsföringsutskick eller kontakta kundservice.

6. Hur hanterar Pälsklingsjouren Shop personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

7. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

8. Cookies

8.1. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder cookies så att vi kan känna igen dig som en återkommande användare och anpassa din upplevelse och användning av Skincity.com. Vi använder följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics)
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies)

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

8.2. Kan du själv stora användandet av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

8.3 Övriga dataspårningsågärder

Vi kan också använda IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra trafikmönster och samla in demografisk information för aggregerad användning. Vi kan även använda det i kombination med din personliga information för att skydda mot och minska risken av kreditbedrägerier.

När du besöker den här webbplatsen eller läser ett av våra e-postmeddelanden kan vi använda pixeltaggar (även kallade “tydliga” gifs), spårningslänkar och/eller liknande teknik för att notera några av sidorna du besöker på shop.palsklingsjouren.se och anpassa din upplevelse. Vi kan också använda pixeltaggar för att avgöra vilken typ av e-post din webbläsare stödjer. Vi kan använda informationen som samlas in genom pixeltaggar, spårningslänkar och liknande teknik i kombination med din personliga information.

9. #pälsklingsjouren, #palsklingsjouren, #pälsklingsjourenshop, #palsklingsjourenshop

Vi på Pälsklingsjouren och Pälsklingsjouren Shop blir jätteglada när ni delar med er av era köp och användandet av produkter från Pälsklingsjouren Shop. Vi vill gärna dela med oss i våra egna kanaler och kan komma att fråga om vi får använda oss av dina bilder i våra olika kanaler, som Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok i nyhetsbrev, blogg och på palsklingsjouren.se och shop.palsklingsjouren.se

Om du får en förfrågan från oss att dela med dig av en bild (och du känner att du skulle vilja det), kan du svara på vår förfrågan med hashtaggarna: #pälsklingsjouren, #palsklingsjouren, #pälsklingsjourenshop, #palsklingsjourenshop

Du ger Pälsklingsjouren och Pälsklingsjouren Shop samt Adapter Media en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda dina bilder efter Pälsklingsjourens, Pälsklingsjouren Shops & Adapter Medias eget gottfinnande och utan några skyldigheter gentemot dig, för användning i sin marknadsföring och/eller reklam, inklusive bland annat rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina bilder. Dessutom ger du Pälsklingsjourens, Pälsklingsjouren Shops & Adapter Media ditt samtycke till att använda foton där du kan identifieras i marknadsförings- och/eller reklamsyfte, enligt svensk lag: Lag om namn och bild i reklam (1978:800).

Du intygar och garanterar även att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du har skickat in och att du har tillstånd från alla personer som förekommer på bilderna. Dessutom intygar du att du är en individ (d.v.s. inte ett företag), att du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas samtycke och att shop.palsklingsjouren.se användning av dina bilder inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.

Härmed befriar du Pälsklingsjouren och Pälsklingsjouren Shop samt Adapter Media från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hållaPälsklingsjouren och Pälsklingsjouren Shop samt Adapter Media och alla personer som handlar för Pälsklingsjouren och Pälsklingsjouren Shop samt Adapter Media räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Svensk lag styr dessa villkor, där behöriga domstolar i Norrbotten ska ha exklusiv jurisdiktion för alla tvister som kan uppstå från dessa villkor.

Om du vill återkalla ditt samtycke till att dela dina bilder med Pälsklingsjouren och Pälsklingsjouren Shop samt Adapter Media ska du kontakta oss genom att skicka in din begäran om att återkalla ditt samtycke. Skicka din begäran till support@palsklingsjouren.se med tydlig information om var din bild finns publicerad.

10. Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till eller från andra webbplatser. Notera att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis på andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller endast den information vi samlar in på vår webbplats. Vi uppmuntrar dig därför att läsa integritetspolicyn för de webbplatser du länkas till från vår webbplats eller på annat sätt besöker.

11. Korrekt uppdatering av din information

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att skapa en korrekt registrering av all personlig information som du har lämnat via denna webbplats. Vi tar dock inget ansvar för att bekräfta att din personliga information är aktuell och uppdaterad.

Du ansvarar för att hålla din information hos oss uppdaterad. Du kan granska och ändra den information som du tillhandahåller oss när som helst genom att logga in på ditt konto och ändra detaljerna.

12. Datainspektionen

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

13. Har du frågor om dataskydd?

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Du kan alltid ställa dina frågor till kundrelationer på support@palsklingsjouren.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på rainbowstore.se och via mail (ifall du har angett mailadress) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

14. Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

15. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Pälsklingsjouren – Adapter Media Group AB

Lillbovägen 59

941 66 Piteå

E-post: support@palsklingsjouren.se

15. Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t.ex.ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på shop.palsklingsjouren.se, Integritetspolicy.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-06-01

Varukorg